Co to jest MOW?

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej jest placówką resocjalizacyjną, całodobową i całoroczną dla chłopców w wieku 13 – 18 lat. Umieszczenie w ośrodku następuje na mocy postanowienia Sądu Rodzinnego.

Pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym jest szansą na:

Edukacja

  • W MOW wychowankowie mogą korzystać z nauki w gimnazjum z przysposobieniem do zawodu ( klasy I-III) oraz w zasadniczej szkole zawodowej.
  • Liczba uczniów w klasach wynosi od 8 – 12, co inaczej niż w szkole masowej pozwala na indywidualizację nauczania i nadrobienie zaległości szkolnych. Nie ma też mowy o wagarach, gdyż wychowankowie uczęszczają do szkoły w obrębie placówki.
  • W MOW uczniowie mogą, w przypadku kończenia w bieżącym roku szkolnym 18 lat, skorzystać z szansy kwalifikacji śródrocznej (realizacja równolegle dwóch klas)
  • Uczniowie mogą korzystać z zajęć wyrównawczych, zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

Wychowanie i resocjalizacja

Projekty unijne

Nasza placówka w latach 2008-2014 uczestniczy w realizacji dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ważne

Aby Państwa syn mógł pojechać na urlop do domu, muszą być spełnione następujące warunki:

  1. zgoda z sądu rodzinnego na ulopowanie
  2. zaproszenie od rodziców lub opiekuna prawnego
  3. uzyskanie opowiedniej ilości punktów w ramach systemu punktacji