Autorski program zajęć wokalno - muzyczno - rytmicznych

 

01 marzec 2018

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O PLACÓWCE I PROGRAMIE.

 1. Miejsce realizacji programu: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im.ks.Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej ul. Fabryczna 3, 34 – 730 Mszana Dolna, województwo małopolskie tel. (18) 3310015/ 3310167
 2. Osoba odpowiedzialna za realizację programu, stanowisko: Janusz Kopyciński – wychowawca, koordynator ( instrumenty muzyczne, teoria), Jarosław Dziedzic - wychowawca ( teoria, technologia informatyczna, film, teledysk, nagrania), Krzysztof Niedojad – wychowawca ( instrumenty muzyczne, logistyka)
 3. Informacje o placówce: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest publiczną placówką resocjalizacyjną dla chłopców w wieku 13-18 lat. Placówka za zadanie nadrzędne stawia sobie wyrównanie szans edukacyjnych wychowanków oraz doprowadzenie do takiego rozwoju emocjonalnego, który pozwoli chłopcom na dobre, godne i świadome życie. Na terenie placówki oprócz szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły zawodowej funkcjonują zajęcia o profilu sportowym, bibliotekarskim, plastycznym, fotograficznym, turystycznym, teatralnym oraz muzycznym. Diagnoza klienta: Chłopcy trafiający do placówki przeważnie pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, często niewydolnych wychowawczo, których zaburzone funkcjonowanie objawia się takimi problemami jak: bezrobocie, alkoholizm, przemoc psychiczna oraz fizyczna. Wychowankowie przyjmowani są do placówki na mocy postanowienia sądu rodzinnego. Podstawą ich umieszczenia w ośrodku jest nie realizowanie obowiązku szkolnego, a co za tym idzie nadmiar wolnego czasu i brak umiejętności konstruktywnego spożytkowania go. Wychowankowie naszej placówki bardzo często oprócz braku pomysłu na konstruktywne spędzenie czasu wolnego, nie mają żadnych zainteresowań, pasji przy tym charakteryzują się bardzo małą motywacją do działania oraz barkiem wiary w siebie i w swoje umiejętności.

II. INFORMACJA O PROGRAMIE

 1.  Streszczenie programu. Program zajęć wokalno-muzyczno-rytmicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym rozpoczął się w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 jako program pilotażowy. W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 cykl zajęć rytmicznych, koordynacyjnych, wokalnych oraz muzycznych zakończy się przygotowaniem występu artystycznego, który będzie zaprezentowany podczas zjazdu rodziców a także imprez organizowanych w środowisku lokalnym lub w MOW. Dzięki organizacji takich zajęć wychowankowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju swoich zainteresowań i pasji, a także ukierunkowania ich we właściwy sposób pod okiem kadry i wolontariuszy. Brak alternatywnych, a zarazem konstruktywnych form spędzania czasu wolnego niejednokrotnie bywa źródłem aspołecznych zachowań dorastającej młodzieży. Pojawiają się papierosy, alkohol, narkotyki, wagary w szkole. Zajęcia te mają także charakter profilaktyczny, pokazują jak można w sposób konstruktywny spędzić czas wolny, jednocześnie zabezpieczając przed podejmowaniem w tym czasie działań ryzykownych. Uczestnikami programu będą wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej. Optymalna resocjalizacja, to nie tylko korygowanie deficytów, lecz przede wszystkim wzmacnianie i rozwój potencjałów, czyli szukanie i rozwijanie talentów i zainteresowań, a więc twórczych możliwości danego człowieka. W wyniku pracy resocjalizacyjnej opartej na metodach twórczej resocjalizacji, podmiot oddziaływań zaczyna siebie akceptować poprzez poczucie, że jest w czymś lepszy od innych i że w czymś dorównuje innym. Następuje swoistego rodzaju dowartościowanie wewnętrzne poprzez poprawę swego wizerunku w lustrze społecznym. Program zawiera: Cykl zajęć rytmicznych • nauka podstawowych zagadnień z rytmiki, koordynacji ruchowej oraz gry na instrumentach perkusyjnych, gitary, itd. • nauka umiejętności współpracy w zespole muzycznym Cykl zajęć muzycznych • nauka podstawowych technik dotyczących śpiewu solowego i grupowego • nauka zapamiętywania dużej ilości tekstu • nauka interpretowania i zrozumienia tekstu • pomoc w tworzeniu swojej autorskiej piosenki • tworzenie teledysku • udział w warsztatach muzycznych • udział w zajęciach prowadzonych przez zaproszonych gości
 2. Liczba uczestników programu. Program skierowany jest do młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie Dolnej. Zajęcia realizowane będą w ramach zajęć internatowych. W skład grupy wchodzi 2-8 wychowanków. Są to chłopcy w wieku 13- 18 lat, którzy wybrali udział w tychże zajęciach z powodu ciekawości, tego że lubią śpiewać, swoich zainteresowań. Część z nich często przejawia uzdolnienia muzyczne, rytmiczne oraz wokalne.
 3.  Czas trwania programu. Program trwał będzie prze okres 2018/2019, wychowankowie będą szkolić się i nabywać umiejętności muzyczne i wokalne po to, by prezentować je na różnego rodzaju akademiach, przeglądach oraz warsztatach. Jeżeli założone cele zostaną zrealizowane, a program zostanie pozytywnie oceniony przez radę pedagogiczną, stanie się on stałym elementem programu profilaktycznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej.
 4.  Na jakie potrzeby program odpowiada. Wychowankowie z powodu braku umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego coraz częściej sięgają po alkohol, narkotyki, co pogłębia proces demoralizacji. Zajęcia wokalno-muzyczno-rytmiczne to dodatkowy element w korekcji ich osobowości, zmierzający do wykształcenia postaw umożliwiających optymalne funkcjonowanie w rolach społecznych. Muzyka jest naturalnym sposobem wyrażania uczuć i emocji. Słuchanie jej kształci wrażliwość, a umiejętność gry na instrumencie wzbogaca możliwości dzielenia się tym, co trudno ująć w słowa. Znaczeniu muzyki dla rozwoju intelektualnego, psychologicznego i społecznego poświęcono wiele badań. Wnioski z tych prac świadczą o niebagatelnym wpływie sztuki muzycznej na rozwój człowieka w wielu sferach. Potwierdzają to pedagodzy, psycholodzy zajmujący się muzykoterapią, pracujący z dziećmi dyslektycznymi oraz nauczyciele osób niepełnosprawnych. Dobroczynne działanie muzyki na rozwój emocjonalny znane jest od dawna i znalazło swoje odbicie w powiedzeniu: muzyka łagodzi obyczaje. Istotnie, wychowanie przez muzykę sprzyja kształtowaniu właściwych relacji społecznych i postaw moralnych, uczy współdziałania. Wspólne wykonywanie muzyki wymaga koncentracji i zespołowego dążenia do osiągnięcia zamierzonego efektu, a także uczy odpowiedzialności za działanie własne (jednostki) i grupowe.
 5.  Cele programu. • Rozwijanie swoich zainteresowań, talentów, wrażliwości muzycznej. • Nabycie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, keyboardzie i gitarze. • Kształtowanie i nauka śpiewu jako formy przekazywania uczuć i emocji. • Zwiększenie poczucia własnej wartości, przełamanie lęku przed występami publicznymi. • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, podejmowania decyzji słusznych dla grupy, wyrabianie odpowiedzialności za członków grupy, ponoszenie odpowiedzialności za przygotowania oraz wspólny występ artystyczny, wyrabianie samodyscypliny. • Uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 6. Opis działań.
  Program przewiduje:
  a) Cykl zajęć rytmicznych:
  • ćwiczenia rytmiczne w metrum 4/4, 3/4 oraz 2/4
  • ćwiczenie koordynacji słuchowo – ruchowej w oparciu o proste przebiegi rytmiczne
  • posługiwanie się prostym zapisem sekwencji rytmicznej
  • ćwiczenie prostej sekwencji rytmicznej w oparciu o informacje zawarte w zapisie
  • ćwiczenie gry prostej sekwencji muzycznej wspólnie z grupą, oraz indywidualnie
  • łączenie kilku różnych sekwencji rytmicznych bazujących na tym samym tempie i metrum muzycznym
  b) Cykl zajęć muzycznych:
  • poprawne powtarzanie prostej linii melodycznej
  • ćwiczenie poprawnej intonacji linii melodycznej z tekstem
  • ćwiczenie śpiewu solowego i grupowego
  • ćwiczenie śpiewu z akompaniamentem instrumentalnym oraz z podkładem muzycznym
  • ćwiczenie podstaw gry na gitarze
  • ćwiczenie podstaw gry na keyboardzie
  • ćwiczenie podstaw gry na harmonii
  • ćwiczenie podstaw gry na perkusji
  • nagranie teledysku
  • tworzenie własnych utworów muzycznych

  Program kończy się zaprezentowaniem swoich umiejętności podczas na przykład występów artystycznych oraz podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020, a także imprez organizowanych w środowisku lokalnym.

  Metody pracy:
  • analityczno -percepcyjna
  • ekspresji
  • praktycznego działania
  • podająca- mini wykład, opis, wyjaśnienie
  • występ publiczny
  • wycieczka edukacyjna i udział w koncercie w charakterze słuchacza
  • przykładu własnego
  • warsztaty muzyczne
  • film muzyczny
  • nagłaśnianie imprez muzyczno - teatralnych

  Formy:
  • indywidualna
  • praca w małych grupach
  • zespołowa
  • występy

  Środki dydaktyczne:
  • pianino
  • instrument klawiszowy
  • gitara
  • instrumenty perkusyjne
  • harmonia
  • mikrofony

 7.  Planowane efekty.
  Wychowanek umie:
  • wystukać proste sekwencje rytmiczne w metrum 4/4, 3/4 i 2/4
  • zaintonować linię melodyczną wybranego przez siebie utworu,
  • zapamiętać obszerną partię tekstu piosenki(piosenek)
  • zaprezentować publicznie przygotowany program artystyczny
  • współpracować w zespole muzycznym
  • zagrać podstawowe chwyty na gitarze klasycznej
  • zagrać akompaniament na keyboardzie do wybranych utworów muzycznych
  Wychowanek wie:
  • jak należy współpracować w zespole muzycznym ( grupie )
  • na co należy zwrócić uwagę ucząc się nowej piosenki
  • w jaki sposób obchodzić się z instrumentami muzycznymi
  • jak właściwie zaprezentować się podczas występów publicznych.
 8.  Ewaluacja
  W celu stwierdzenia w jakim stopniu zostały zrealizowane cele oraz jakie są efekty prowadzonych działań program zostanie objęty ewaluacją.
  Do ewaluacji programu służyć będą:
  • obserwacje poczynionych postępów w trakcie zajęć od momentu rozpoczęcia programu do jego podsumowania
  • informacje zwrotne od wszystkich uczestników zajęć
  • informacje od wychowawców i nauczycieli
  • przygotowanie i prezentacja programu artystycznego będącego efektem całorocznej pracy uczestników

Bibliografia:
1. O. Lipkowski, Resocjalizacja, Warszawa 1987
2. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2003
Z wyrazami szacunku ekipa