Młodzieżowy  Ośrodek Wychowawczy im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej  jest  placówką  resocjalizacyjną świadczącą całodobową opiekę,  przeznaczoną  dla  młodzieży  niedostosowanej  społecznie  w  normie  intelektualnej. Na terenie Ośrodka istnieje Gimnazjum Specjalne oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w kierunku posadzkarz. Wychowankowie MOW  to  chłopcy   w  wieku  13-18  lat kierowani do placówki postanowieniem Sadu Rodzinnego i Nieletnich. Zdecydowana większość wychowanków przebywa w placówce od  1 do 2 lat i po osiągnięciu pełnoletniości usamodzielnia się  dzięki  pomocy MOW  i PCPR w miejscu zamieszkania. Po ukończeniu 18 lat wychowanek może nadal przebywać w placówce na własną prośbę celem kontynuowania nauki. Chłopcy trafiający do ośrodka wykazują spore braki zarówno w nauczaniu, wynikające z zaniedbania oraz niskiej wydolności intelektualnej,  jak również braki w  prawidłowym  rozwoju społeczno -  moralnym. Jest to często młodzież  zaburzona w sferze osobowości z brakiem poczucia własnej wartości, agresywna i nieufna wobec otaczającego świata. Wielu z nich nie posiada sensu życia ani żadnych planów na przyszłość. System wartości oparty na ogólnie przyjętych normach społeczno-moralnych jest dla nich niejednokrotnie zupełnie czymś nowym, a w życiu codziennym  kierują się oni głównie zasadą egoizmu i doraźnej przyjemności. Jeśli na tym etapie młodzież w trakcie procesu resocjalizacji w placówce nie uzyska kompleksowej pomocy grozi jej powrót do patologii i trwałe wykluczenie społeczne. W związku z czym wymagają oni stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz nietypowych form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb wychowanków.

        

logo

Od września 2008 roku  w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w  Mszanie Dolnej realizowane są dwa projekty unijne " Samodzielne życie-program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych" oraz   " ICT - Inspirujące - Ciekawe -Twórcze- program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, które  doskonale wpisują się w działalność  placówki poszerzając tym samym ofertę zajęć i oddziaływań resocjalizacyjno-wychowawczych.

         Dzięki różnorodność form wsparcia realizowanych w ramach projektu wychowankowie mają szanse wyrównać braki powstałe w wyniku wadliwej socjalizacji oraz poprawić start w dorosłe życie  poprzez: wyrównywanie braków edukacyjnych, nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, pozyskanie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej, wzrost świadomości w zakresie umiejętności pełnienia określonych ról społecznych, poznanie i internalizację norm społeczno-moralnych, wykształcenie umiejętności podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących oraz podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.  

 

                  

                                              

 

                                               Projekt "ICT Inspirujące - Ciekawe - Twórcze "

 ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych naszych wychowanków po przez realizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z siedmiu podstawowych przedmiotów szkolnych (matematyki, języka polskiego, historii, biologii, chemii,  fizyki,  geografii) oraz po przez realizację  zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i pasje  wychowanków (kółko fotograficzne, kółko radiowe, kółko filmowe, kółko dziennikarskie, kółko języka angielskiego). Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze mają na celu wyrównywać  zarówno braki programowe sięgające często kilku lat wstecz, jak również kształtować podstawowe umiejętności szkolne i redukować negatywizm szkolny.  W ramach zajęć wdrażane są nowe, innowacyjne formy nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych i audiowizualnych.
                  Edukacja prowadzona jest również w ramach pozaszkolnych form edukacji w postaci  wycieczek edukacyjnych do różnych ciekawych miejsc takich jak  obserwatorium astronomiczne, parki narodowe oraz  zabytki architektury drewnianej. Młodzież jest również wspomagana i aktywizowana w ramach warsztatów etyczno - moralnych oraz warsztatów z zakresu orientacji zawodowej, które mają na celu  wspieranie rozwoju społeczno-moralnego  wychowanków.

 

                                                          

                                                          

 

Projekt " Samodzielne życie- program aktywizacji  młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych"

ma na celu  poprawę  szans adaptacyjnych wychowanków MOW w Mszanie Dolnej po przez organizowanie dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowy. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu ukierunkowane są głównie  na: wspieranie zdolności do podjęcia aktywnego życia zawodowego, lepszą adaptacje  wychowanków w środowisku społecznym, nabycie umiejętności zawodowych zgodnych z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy oraz indywidualnymi predyspozycjami osobowościowymi oraz na rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych w poszukiwaniu  i utrzymaniu  zatrudnienia.
         W ramach projektu "Samodzielne życie- program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych" realizowane są w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  w Mszanie Dolnej następujące formy wsparcia:
I. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych: kurs spawacza, kurs prawa jazdy, kurs komputerowy, kurs przedsiębiorczości,
II. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne:  warsztaty komunikacji i asertywności, warsztaty twórczości, warsztaty jak założyć własną firmę.
III. Nowe formy i metody wsparcia  indywidualnego  i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej: warsztaty komunikacji rodzinnej, podstawy gotowania, przygotowanie do życia w rodzinie, team building;
IV. Promocja i wsparcie wolontariatu:
- wolontariat.

Jezyk Należymy do Klubu Wolontariusza przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  w Mszanie Dolnej, działającego pod skrzydłami  Stowarzyszenia "Sursum Corda" (z łac. "w górę serca").

         Działamy zaledwie od 2 lat ale mamy nadzieję, że nasze wysiłki i starania nie pójdą na marne i nasze dzieło będzie kontynuowane przez naszych kolegów, którzy trafią w przyszłości do Ośrodka. Obecnie w naszym Klubie działa 8 wolontariuszy rekrutujących się wyłącznie  z pośród wychowanków MOW w Mszanie Dolnej. Symbolem naszego Klubu stał się nieoczekiwanie jeż " JEŻYK", którego znaleźliśmy w czasie prac porządkowych u jednej z naszych podopiecznych. 

         Nasze działania  ukierunkowane są głównie na niesienie pomocy osobom starszym, samotnym i schorowanym. Opieką wolontariuszy objęte zostały dwie starsze Panie, mieszkające na terenie miasta Mszana Dolna. Raz w tygodniu pod opieką naszych wychowawczyń chodzimy z wizytą do naszych podopiecznych i pomagamy im  w codziennych czynnościach życiowych, które im samym sprawiają nie raz wiele trudności. Nasza praca polegała  m.in. na sprzątaniu mieszkania, robieniu zakupów, wykonywaniu drobnych prac remontowych, przygotowywaniu opału na zimę, a także dbaniu  o porządek  w ogrodzie. Wolontariat to nie tylko praca ale także czas, który  spędzamy  z naszymi podopiecznymi  na miłych pogawędkach i wspominaniu dawnych czasów. Początkowo mieliśmy spore obawy, jak zostaniemy przyjęci, bo przecież jesteśmy   z "poprawczaka".  Z każdą  jednak wizytą nasze podopieczne nabierały do nas większej sympatii i  zaufania. Dzięki wolontariatowi uświadomiliśmy sobie jak ważne jest dla nas bycie potrzebnym drugiemu człowiekowi. Wolontariat daje nam szanse pokazania światu tego co w nas dobre, pomimo naszej niechlubnej przeszłości. Tu nie liczy się to kim byłeś  w przeszłości ale to co dajesz z siebie drugiemu człowiekowi  tu i teraz. Na pytanie co nam daje wolontariat, śmiało możemy odpowiedzieć-  z każdym dniem uczy nas bycia lepszym. Sprawia, że przestajemy widzieć tylko siebie, a dostrzegamy potrzeby i problemy innych ludzi.

         W ramach naszej działalności współpracujemy  z Miejskim Ośrodkiem  Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi  i w miarę możliwości włączamy się w różne akcje.  Uczestniczyliśmy  między innymi w Akcji Honorowego Krwiodawstwa, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a także  projekcie- konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty i Urząd Marszałkowski   w Krakowie " Mieć wyobraźnię miłosierdzia", w którym otrzymaliśmy wyróżnienie i zostaliśmy zaproszeni do udziału w koncercie finałowym.

  

         Poprzez tę kampanię promocyjną  pragniemy nie tylko zaprezentować się społeczności ale przede wszystkim pragniemy zachęcić wszystkich  dużych i małych do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i otwarcia się na potrzeby i problemy innych ludzi.

Nikt nie wymaga od Was spektakularnych sukcesów  i  medialnego rozgłosu. Wystarczy, że rozejrzycie się wokół , a na pewno zauważycie kogoś kto potrzebuje Waszej pomocy. Nie potrzeba wiele: odrobinę wolnego czasu, szczere chęci i ręce gotowe do pracy.  Jeśli więc  chcesz zrobić coś dobrego w swoim życiu przyłącz się do nas i zostań WOLONTARIUSZEM !!!

Oprócz nas  na terenie miasta działa kilka klubów wolontariatu:

1.     Zespół Szkół Ogrodniczych - koordynator Pani Janina Filipiak.

2.   Zespół Szkół Zawodowych- koordynator Pani  Monika Biurowiec-Łysik.

3.   Zespół Szkół nr 1 - koordynator Pani Monika Biurowiec.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie internetowej naszego Ośrodka oraz na stronie Stowarzyszenia Sursum Corda.

Strona MOW w Mszanie Dolnej

Strona Stowarzyszenia "Sursum Corda"